1. Vispārējā informācija

  Informējam jūs par mūsu privātuma politiku, kuras mērķis ir sniegt jums (tālāk tekstā “klients “, “datu subjekts”) informāciju par jūsu personas datu apstrādes nolūku, tiesisko pamatojumu, aizsardzību un uzglabāšanas ilgumu.

  Jūsu personas datus apstrādā SIA Ziedu enerģija, vienotās reģistrācijas Nr. 40003989503, juridiskā adrese Rīgā, Graudu iela 61A, faktiskā adrese Rīga, Graudu iela 61C, LV-1058. E-pasta adrese saziņai – info@ziedu-energija.lv. 

  Privātuma politika attiecas uz fiziskajām personām (bijušajiem, esošajiem, topošajiem klientiem). SIA Ziedu enerģija ievēro klientu personas datu aizsardzību, kā arī viņu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

  Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi jebkurā formā un vidē, kurā datu subjekts sniedz personas datus (SIA Ziedu enerģija Baha ziedu e-veikalā veikals.ziedu-energija.lv,  e-pastā, papīra formātā, klātienē mutvārdos vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

 2. Kāpēc mēs apstrādājam personas datus?

  SIA Ziedu enerģija apstrādā personas datus, lai sniegtu pakalpojumus un piegādātu klienta iegādātās preces (klienta identificēšanai, preču piegādei (distances līguma saistību izpildei); klientu apkalpošanai (lojalitātes programmas nodrošināšanai), iebildumu izskatīšanai un apstrādei; norēķinu administrēšanai.  

 3. Kādus personas datus mēs ievācam, apstrādājam un kāpēc?

  SIA Ziedu enerģija apstrādā klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

  1. Baha ziedu veikalā veikals.ziedu-energija.lv - lai izpildītu jūsu pasūtījumu.

  Personas datu kategorijas: vārds un uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, rēķina un piegādes adrese. 

  Tiesiskais pamats: distances līguma izpilde. Šie personas dati un to apstrāde nepieciešama, lai piegādātu tieši jums jūsu pasūtītās preces, vajadzības gadījumā ar jums sazinātos, kā arī nosūtītu visu informāciju par pasūtījuma apstrādes gaitu (maksājuma saņemšanu, pasūtījuma nodošanu piegādei). Šos personas datus SIA Ziedu enerģija apstrādā arī, lai izpildītu ārējos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus (piem., likumā “Par grāmatvedību”).

  Personas datu glabāšanas periods: sk. sadaļu “Cik ilgi mēs glabājam personas datus?”

  2. Lojalitātes programma “Ziedu enerģijas DRAUGA KARTE” – lai piešķirtu jums piemērotās atlaides. Ja nesniedzat mums nepieciešamos datus, jums nav iespēja piedalīties mūsu lojalitātes programmā, respektīvi, jūs nevarat kļūt par mūsu DRAUGA KARTES īpašnieku.

  Personas datu kategorijas: vārds un uzvārds (lai identificētu jūsu DRAUGA KARTI). Pārējās datu kategorijas jūs sniedzat pēc saviem ieskatiem – tālruņa numurs un e-pasta adrese – saziņai ar jums, adrese – ja plānojat veikt pasūtījumu e-veikalā (sk. punktu nr. 1)

  Tiesiskais pamats: jūsu piekrišana. Šie personas dati un to apstrāde nepieciešama, lai piemērotu tieši jums mūsu piemērotās atlaides.

  Personas datu glabāšanas periods: tik ilgi, kamēr vēlaties izmantot mūsu lojalitātes programmu. Ja vēlaties šos datus dzēst, jums vairs nav iespēja izmantot savu DRAUGA KARTI un saņemt tai piešķirtās atlaides.

  3. Personiskā konta izveide Baha ziedu e-veikalā veikals.ziedu-energija.lv – lai jūs varētu ērtāk un ātrāk iepirkties. 

  Personas datu kategorijas: vārds un uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, rēķina un piegādes adrese. 

  Tiesiskais pamats: jūsu piekrišana. Šie personas dati un to apstrāde nepieciešama jūsu ērtībai, lai jūs varētu ātrāk veikt pasūtījumu mūsu e-veikalā (sk. 1. punktu).

  Personas datu glabāšanas periods: tik ilgi, kamēr jūs dzēšat savu privāto kontu.

  4. SIA Ziedu enerģija JAUNUMU izsūtīšana – lai informētu jūs par mūsu aktualitātēm un jaunumiem.

  Personas datu kategorijas: e-pasta adrese.

  Tiesiskais pamats: jūsu piekrišana.

  Personas datu glabāšanas periods: tik ilgi, kamēr vēlaties saņemt mūsu informatīvās e-pasta vēstules. Jums ir iespēja atteikties no informatīvo vēstuļu saņemšanas.

 4. No kādiem avotiem mēs ievācam personas datus?

  Mūsu personas datu ievākšanas avots esat tikai jūs, mūsu klienti. Saņemot jūsu maksājumu par mūsu Baha ziedu e-veikalā veikto pasūtījumu, mēs saņemam datus no bankas, ar kuras starpniecību esat veikuši samaksu. 

 5. Kur un kā mēs apstrādājam personas datus? 

  SIA Ziedu enerģija apstrādā personas datus Eiropas Savienībā. Personas datus apstrādā tikai SIA Ziedu enerģija darbinieki, lai izpildītu mūsu saistības pret jums, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 6. Kam mēs nododam personas datus?

  SIA Ziedu enerģija nenodod personas datus trešajām personām, ja vien tas nav nepieciešams, lai izpildītu distances līgumu (piemēram, preču piegādei ar Latvijas Pasta vai kurjerpakalpojuma sniedzēja DPD Latvija starpniecību, bankai norēķinu ietvaros). Mēs sadarbojamies ar uzņēmumiem, kuri saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu ievēro personas datu aizsardzības regulu.

  Ja klients mūsu e-veikalā izmanto ārējos maksājuma portālus (piemēram, Paypal), viņš pats uzņemas atbildību par personas datu nodošanu šim portālam. 

  SIA Ziedu enerģija var nodot personas datus tiesībsargājošām, valsts un pašvaldību iestādēm pēc pieprasījuma, kā arī, lai aizstāvētu savas juridiskās prasības, ja tādas radušās.

 7. Kā mēs aizsargājam personas datus?

  SIA Ziedu enerģija aizsargā datus, sadarbojoties ar uzticamiem uzņēmumiem, kuri ievēro personas datu aizsardzību un nodrošina mūsdienām atbilstošus datu drošības pasākumus, kā arī rūpējoties par to, lai personas dati papīra formātā tiktu uzglabāti drošā vietā.

 8. Cik ilgi mēs glabājam personas datus? 

  SIA Ziedu enerģija glabā un apstrādā personas datus 

  - tik ilgi, kamēr ir spēkā starp SIA Ziedu enerģija un klientu noslēgtais distances līgums par preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu,

  - kamēr SIA Ziedu enerģija ir tiesisks pienākums datus glabāt (piemēram, grāmatvedībā),

  - kamēr klients nav atsaucis piekrišanu par personas datu apstrādi.

  Ja spēkā nav neviens no šeit minētajiem punktiem, personas dati tiek dzēsti.

 9. Kā jūs piekļūstat saviem personas datiem un kādas ir jūsu tiesības?

  Klients ir tiesīgs saņemt informāciju attiecībā uz viņa personas datu apstrādi. Klients ir tiesīgs lūgt SIA Ziedu enerģija papildināt, mainīt, dzēst un labot, ja vien tas nav pretrunā ar SIA Ziedu enerģija juridiskajiem pienākumiem un normatīvajiem aktiem. 

  Klients var īstenot savas tiesības rakstveidā SIA Ziedu enerģija birojā Rīgā, Graudu ielā 61C, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. 

  Pēc klienta pieprasījuma saņemšanas SIA Ziedu enerģija to izvērtē un izpilda saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kā arī informē klientu, izmantojot viņa kontaktinformāciju (tālruni, e-pasta adresi).

  Ja no klienta puses rodas pretenzijas un tās neizdodas abpusēji atrisināt, klients ir tiesīgs vērsties Datu valsts inspekcijā.

 10. Kad jūs dodat piekrišanu personas datu apstrādei un kādas ir jūsu tiesības to atsaukt? 

  Klients dod piekrišanu personas datu apstrādei

  - iepērkoties veikals.ziedu-energija.lv,

  - izveidojot savu kontu veikals.ziedu-energija.lv,

  - iepērkoties veikalā Rīgā, Graudu ielā 61C un maksājot ar karti,

  - noformējot Ziedu enerģijas Drauga karti,

  - piesakoties semināriem vietnē ziedu-energija.lv.

  Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu rakstot uz info@ziedu-energija.lv , zvanot 29646644, klātienē Rīgā, Graudu ielā 61C vai savā kontā (ja tāds ir izveidots) veikals.ziedu-energija.lv. Saņemot klienta piekrišanas atsaukumu, SIA Ziedu enerģija turpmāk vairs neizmantos klienta datus, taču atsaukums neattiecas uz datu apstrādi laika periodā, kad piekrišana ir bijusi spēkā, tāpat arī SIA Ziedu enerģija nepārtrauc datu apstrādi, kas ir jāveic likumā noteiktajā kārtībā.

 11. Kā mēs ar jums sazināmies?

  SIA Ziedu enerģija sazinās ar Klientu, izmantojot viņa sniegto informāciju (tālruņa numuru vai e-pasta adresi).

 12. Jaunumu nosūtīšana 

  Jaunumu nosūtīšanu SIA Ziedu enerģija veic, ja ir saņemta Klienta piekrišana. Klients var pierakstīties Jaunumiem

  - apmeklējot Baha ziedu veikalu veikals.ziedu-energija.lv,

  - aizpildot Drauga kartes īpašnieka anketu SIA Ziedu enerģija birojā Rīgā, Graudu ielā 61C.

  Klients jebkurā brīdī var atteikties no Jaunumu saņemšanas

  - izmantojot Jaunumu e-pastā ietverto saiti, 

  - rakstot uz info@ziedu-energija.lv,

  - zvanot 29646644,

  - klātienē Rīgā, Graudu ielā 61C.

 13. Citu mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

  SIA Ziedu enerģija tīmekļa vietnēs atrodas saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm. Tām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi. SIA Ziedu enerģija neuzņemas atbildību par trešo personu tīmekļa vietņu personas datu aizsardzību.

  SIA Ziedu enerģija patur tiesības veikt izmaiņas Privātuma politikā. Lūdzu, sekojiet līdzi izmaiņām šajā sadaļā.

  Aktualizēts: 25.05.2018.